Revalideren in een instelling

Zorg in Haaglanden Revalideren in een instelling

Het kan zijn dat u op basis van uw beperkingen na ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunt. U komt in dit geval in aanmerking voor klinische revalidatie. Dit betekent dat u tijdelijk in een revalidatiecentrum of verpleeghuis wordt opgenomen waar u dagelijkse handelingen bijvoorbeeld opnieuw leert uit te voeren.

saffier

U kunt voor klinische revalidatie terecht bij

Basalt 

Na ontslag uit het ziekenhuis

Als u intensieve revalidatiebehandeling en 24-uurszorg nodig heeft, kunt u worden opgenomen in de kliniek van Basalt. Alleen een revalidatiearts kan u aanmelden voor klinische revalidatie. Medisch specialisten, die vermoeden dat u in aanmerking komt voor klinische revalidatie, kunnen een revalidatiearts in het ziekenhuis om een consult vragen.

Vanuit huis of verpleeghuis

Als uw (verpleeg)huisarts of specialist van mening is dat de revalidatiearts u met spoed moet zien, kan deze telefonisch contact opnemen met één van de revalidatieartsen van Basalt.

Basalt Den Haag

Vrederustlaan 180

2543 SW Den Haag

Tel: 070 – 359 35 93
www.basaltrevalidatie.nl

Saffier, verpleegcentrum Mechropa en Nolenshaghe 

Ouderen die in het ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld voor een beroerte, kunnen revalideren in verpleeghuis Mechropa of Nolenshaghe. Het doel van de revalidatie is om de ouderen te helpen terug te keren naar huis. De zorg is aangepast aan de individuele herstelmogelijkheden en trainingstempo en er wordt rekening gehouden met eventuele andere aandoeningen.

Revalidatie op maat

Het revalidatieprogramma is afgestemd op uw mogelijkheden. Het programma loopt van lichte tot zeer intensieve revalidatie, waarbij het aantal behandelingen in een week is afgestemd op uw mogelijkheden. Volgt u het intensieve traject, dan wordt snel na de start van de revalidatie een ontslagdatum met u afgesproken.

Tijdens het opnamegesprek wordt met u besproken welk programma passend is voor u. Het intensieve programma vraagt een flinke motivatie en is bedoeld voor cliënten die intensieve therapie ook aan kunnen. De belangrijkste aspecten die hierbij meegewogen worden, zijn uw lichamelijke en geestelijke belastbaarheid en eventuele complicaties.

De geplande ontslagdatum geeft u en uw familie of mantelzorger duidelijkheid waar we samen naar toe werken. U kunt zich tijdig op uw ontslag voorbereiden en bijvoorbeeld thuiszorg regelen voor wanneer u weer thuis bent. De woonzorgbemiddelaar en het Servicebureau bieden u hierbij desgewenst de nodige hulp.

Rolstoeloefentuin

Mechropa beschikt over een rolstoeloefentuin, als tweede in haar soort in Nederland. Omdat steeds meer mensen door een ongeval of ziekte een elektrisch of handmatig voortbewogen voertuig krijgen, voldoet de oefentuin aan een behoefte. De gebruikers van het oefenpark, zowel uit als van buiten Mechropa, kunnen veilig en ongestoord met het voertuig of de rollator oefenen in nagebootste verkeerssituaties: het nemen van tramrails, stoepranden, heuveltjes, zand- en grindpaden etc.

Revalidatie- en verpleegcentrum Mechropa
Scheveningseweg 96
2584 AC Den Haag
Tel. 070 78 92 000
woonzorgbemiddeling@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl/locaties/revalidatie-en-verpleegcentrum-mechropa

Woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
Tel: 070 44 70 100
woonzorgbemiddeling@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl/locaties/nolenshaghe 

WZH, expertisecentrum Nieuw Berkendael 

In expertisecentrum Nieuw Berkendael kunt u wonen en revalideren na het oplopen van hersenletsel door bijvoorbeeld een herseninfarct, hersenbloeding, ongeval of zuurstofgebrek. Samen met de professionals van Nieuw Berkendael gaat u aan de slag met uw herstel, zodat u weer zelfstandig kunt wonen.

Op de NAH-revalidatie afdeling wordt geprobeerd het leven dat u voorheen leidde zoveel mogelijk terug te halen. Wanneer het hersenletsel dit niet toelaat, zetten de zorgverleners zich in om samen een weg te zoeken naar aanpassingen in het dagelijks bestaan.

Om een optimaal herstel te bereiken of aanpassingen mogelijk te maken, krijgt u NAH-zorg waarbij de nadruk ligt op dagstructuur en therapie. Dit wordt afgewisseld met rust, rust is nodig voor het herstel en overbelasting moet voorkomen worden. Gelijktijdig wordt aan de betrokken mantelzorgers een ondersteuningsprogramma aangeboden.

Tijdens uw revalidatie heeft u een eigen appartement in een huiselijke, veilige omgeving. U krijgt zorg die afgestemd is op uw persoonlijke wensen en behoeften, waarbij het doel is dat u zo goed mogelijk herstelt.

WZH biedt in Nieuw Berkendael ook een behandelprogramma aan voor mensen met een bewustzijnsstoornis (niet-responsief waaksyndroom of laagbewuste toestand) na coma.

WZH, expertisecentrum Nieuw Berkendael
Burg. Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
Tel: 070-756 18 00
servicepuntnb@wzh.nl
www.wzh.nl/woonzorgcentra/den-haag/wzh-nieuw-berkendael

Florence, expertisecentrum Westhoff

Wij werken graag samen met u aan een zo goed en spoedig mogelijk herstel. Florence biedt revalidatie bij NAH in ons expertisecentrum Westhoff in Rijswijk. Onze revalidatiezorg is speciaal gericht op ouderen die door een acute aandoening of een plotselinge achteruitgang zorg en meerdere soorten behandelingen nodig hebben. Wij doen er alles aan om u weer zelfstandig thuis te laten wonen, al dan niet met ondersteuning. Na de revalidatieperiode kunt u, in de meeste gevallen, uw dagelijks leven weer oppakken na een ziekenhuisopname.

Deskundige behandeling en begeleiding bij uw revalidatie
De geriatrische revalidatiezorg van Florence komt in beeld naar verwijzing vanuit het ziekenhuis. Onze revalidatiezorg wordt gekenmerkt door het behandelen van vaak meerdere ziekten of aandoeningen tegelijk (multimorbiditeit) en de kwetsbaarheid die met uw leeftijd te maken heeft. Het behandelen van complicaties en het onder controle houden van andere aandoeningen als diabetes, longproblemen of psychiatrische problemen nemen in ons revalidatietraject daardoor vaak een grote plaats in. Wanneer u bij ons revalideert, kunt u rekenen op deskundige behandeling en begeleiding bij uw herstel.

Weten waar u aan toe bent tijdens uw revalidatie
Revalideren bij Florence houdt in dat u herstelt volgens een speciaal opgesteld zorgpad. Hierdoor weet u precies wat u kunt verwachten aan begeleiding en behandeling. U krijgt bij ons een helder advies over hoe het revalidatietraject eruit komt te zien. Natuurlijk is er daarbij veel ruimte voor uw eigen behoeften en wensen.

Binnen ons revalidatietraject werken we altijd in drie fasen. Dit doen we bewust, omdat op die manier voor uw duidelijk is waar u in uw herstel zit. 

 • Fase 1: de eerste fase bestaat uit de diagnostische fase.
 • Fase 2: deze fase bestaat uit uw revalidatie.
 • Fase 3: de laatste fase is het nazorgtraject.

Wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden van revalidatiezorg bij Florence neemt u dan contact met ons op via info@florence.nl of via 070 - 41 31 000. 

Bekijkt u ook:

Florence expertisecentrum Westhoff
Julialaantje 38
2283 TB  Rijswijk
Tel: 070-413 10 00
www.florence.nl

Koninklijke Visio Het Loo Erf

Visio Het Loo Erf is het enige centrum voor intensieve revalidatie in Nederland voor slechtziende en blinde mensen van 18 jaar of ouder die willen (re-)integreren in de maatschappij. Ze biedt intensieve revalidatie op het gebied van leven, leren, wonen en werken. Visio speelt in op de problemen en hulpvragen die u hebt, ook als die zich niet lenen voor standaardoplossingen. Het doel is dat u na revalidatie zelf weer de regie heeft over uw leven.

Visio stelt een intensief revalidatieprogramma voor u samen uit op elkaar afgestemde onderdelen. Zo kunnen ze aansluiten bij uw persoonlijke vragen, problemen en behoeften. In alle programma’s is er aandacht voor vaardigheden, het optimale gebruik van hulpmiddelen en het omgaan met uw beperking. U werkt individueel, maar ook in groepen. Groepsactiviteiten zijn waardevol, omdat ze u de gelegenheid bieden om ervaringen uit te wisselen met andere revaliderende cliënten.

Een intensief revalidatieprogramma duurt gemiddeld 23 weken. U verblijft gedurende die periode twee tot vijf dagen per week bij Visio Het Loo Erf. De uiteindelijke duur van het traject hangt af van uw persoonlijke situatie en vragen. In de weekenden zijn we gesloten.

Koninklijke Visio Het Loo Erf
Waldeck-Pyrmontstraat 31
7315 JH Apeldoorn
Tel: 088-585 85 85
www.visio.org

BAVO Europoort, behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie 

Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie behandelt mensen van 18 t/m 65 jaar met een hersenaandoening waardoor stoornissen optreden in hun denken en gedrag. Problemen die ontstaan door hersenletsel en die in het behandelcentrum behandeld worden, zijn:

 • geheugenstoornissen
 • oriëntatie-, aandachts- en concentratieproblemen
 • taal-, spraak- en bewegingsstoornissen
 • emotionele en gedragsstoornissen zoals agressie, onaangepast gedrag (decorumverlies), apathie en regressief gedrag (gedrag vertonen uit een eerdere levensfase)
 • Stemmingsstoornissen, wanen en hallucinaties, al dan niet in combinatie met fysieke problemen en/of medische comorbiditeiten (het tegelijkertijd lijden aan twee of meer aandoeningen)

Mensen komen in het behandel- en expertisecentrum om hun psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal te leren benutten. Dit kan de kwaliteit van hun leven en dat van hun naasten verbeteren. Het doel van de behandeling is tweeledig:

 1. Het verminderen van aanwezige functionele beperkingen (bijvoorbeeld spraak- en slikproblemen)
 2. Het zo adequaat mogelijk leren omgaan met de resterende functionele beperkingen

Uw behandeling binnen het behandel- en expertisecentrum is sterk gericht op herstel. Herstellen is een persoonlijk uniek proces gericht op 4 pijlers:

 • Herstel van gezondheid
 • Herstel van identiteit
 • Herstel van maatschappelijke rollen
 • Herstel van dagelijks functioneren

Duur van de behandeling

De revalidatie in de kliniek wordt samen met u vastgesteld in een individueel behandelplan. Hoe lang de behandeling duurt hangt af van iemand problematiek. Het gemiddelde is 3 tot 6 maanden. De kliniek heeft plaats voor 30 mensen. De bedden staan voor een deel in een gesloten setting.

Ondersteuning van de omgeving

Niet alleen u, maar ook uw naaste wordt ondersteund vanuit het behandel- en expertisecentrum. Om terugkeer naar huis te realiseren worden voorlichtingsbijeenkomsten en partnergroepen voor partners en andere betrokkenen georganiseerd.

Voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen organiseert het behandel- en expertisecentrum KOPP-projecten (Kinderen met Ouders met Psychiatrische Problemen) met het doel te voorkomen dat kinderen zelf psychische klachten krijgen.

Bavo Europoort Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie
Franz Lehàrstraat 141
3069 MN Rotterdam
Tel: 088 – 358 53 54
www.bavo-europoort.nl

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.