Onderwijs Zorg Arrangement

Onderwijs Zorg Arrangement

Heeft jouw kind of leerling een ongeluk gehad of is hij/zij gevallen? Wees dan extra alert op school. Het volgen van onderwijs kan erg lastig zijn als uw kind/leerling hersenletsel heeft; aan de buitenkant is vaak niets aan het kind/de leerling te zien, maar vaak worden problemen op het gebied van leren, concentratie en gedrag na verloop van tijd groter omdat steeds meer van de leerling wordt verwacht. 

Scholen kunnen specialistische ondersteuning aanvragen via het Onderwijs Zorg Arrangement (OZA) van Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH is een pilot gestart rondom tegemoetkoming aan de onderwijs- en zorgbehoeften van leerlingen met NAH. De pilot bestaat uit het vormgeven van 3 niveaus van onderwijs- zorgarrangement.

  • Niveau 1: het consultatiearrangement NAH

Dit kan worden aangevraagd bij (V)SO De Piramide als blijkt dat er voldoende aanleiding is na besprekingen op school en in overleg met het zorgadviesteam, dat er sprake zou kunnen zijn van NAH. Het consultatiearrangement van het NAH opvangteam voorziet in handelingsadviezen in een begeleidingsplan voor leerkracht en leerling, intern begeleider en ouders voor goede opvang op de school van het kind. Dit niveau kan, indien nodig, uitgebreid worden met:

  • Niveau 2: het arrangement extra ondersteuning

Dit houdt in dat er een opvangteam wordt samengesteld rond het kind, ouders en school, met verschillende expertises (en ouders en school). Vanuit dit team worden leerling, school en ouders een jaar lang begeleid binnen de huidige school. Komen we binnen het consultatiearrangement tot de conclusie dat de leerling naar verwachting niet in staat zal zijn om korte termijn met succes tot ontwikkeling te komen op school en is school ook met inzet van het arrangement extra ondersteuning handelingsverlegen, dan komt niveau 3 in beeld:

  • Niveau 3: het observatiearrangement op (V)SO De Piramide

In nauw contact met school, stroomt de leerling met een observatiearrangement voor een bepaalde periode in binnen de gespecialiseerde setting van de Piramide. De leerling blijft ingeschreven staan op zijn/haar eigen school. Binnen de observatieperiode wordt met alle betrokkenen (onderwijs, revalidatie, zorg, SPPOH, ouders) gewerkt aan een advies op maat, met als doel een optimaal, reëel perspectief voor de leerling.

Hoe kan school een OZA-NAH arrangement aanvragen?

  • School vult de signaleringslijst uit het onderwijsprotocol (LECSO/Vilans) voor preventie en signalering in. 
  • Daarna wordt de leerling besproken in het Zorg Advies Team (ZAT) van de school met de bevindingen van de signaleringslijst erbij.
  • N.a.v. de gegevens van de signaleringslijst, de bespreking in het ZAT en het gesprek met de ouders, wordt beschreven door de intern begeleider wat de ondersteuningsbehoefte is voor de leerling binnen het OZA-arrangement. 

De NAH-arrangementen zijn ontwikkeld door een team specialisten die (bijna) dagelijks te maken hebben met kinderen met NAH en gefaciliteerd worden door SPPOH. In dit team zitten experts van (V)SO De PiramideDe Jutters, Sophia Revalidatie, Middin en het HCO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Suzanne de Roos, projectleider NAH van (V)SO De Piramide. E-mail: s.deroos@hmsdepiramide.nl.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.